Kadry i płace - Biuro Rachunkowe Milanówek

Kadry i płace

Większość firm zatrudnia pracowników, a co za tym idzie musi prowadzić księgowość pracowniczą. Dla takich podmiotów nasza kancelaria księgowa przygotowała specjalną ofertę. Profesjonalne usługi księgowe kadr i płac dadzą Państwu gwarancję jakości i pewności, iż wszystkie wymagania określone przez prawo, co do pracowników są załatwiane szybko i terminowo.

 

us³ugi ksiêgowe Milanówek

Kadry i płace w naszej ofercie to m.in.:

 

 • zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie  świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego  oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy,
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie deklaracji  PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji,  umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych

Biuro rachunkowe Magdalena Fijak doradzi w doborze najlepszej formy współpracy z pracownikami. Nie czekaj umów się na spotkanie.